Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Ebook Java tiếng Việt

Java là một ngôn ngữ thuần hướng đối tượng, cũng rất hay và dễ học. Đặc biệc với Java các bạn có thể được hỗ trợ bởi thế giới Open Source khổng lồ. Vì thế biết Java cũng là một điều không thể thiếu của các programmer Laughing Out Loud Do đó xin post thêm 1 ebook về Java bằng tiếng Việt để giúp các bạn beginer Java Việt nam dễ học .

Link : http://www.box.net/shared/fof5rgsppt

Hoặc: http://ifile.it/3d6itu0

Mục lục của cuốn sách :

Chương : LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA
I. KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
1. Lập trình hướng đối tượng
2. Trừu tượng hoá
II. CƠ CHẾ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
1. Tính đóng gói
2. Tính kế thừa
3. Tính đa hình

Chương: ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP, MẢNG
I. XÂY DỰNG LỚP
II. TẠO ĐỐI TƯỢNG

 1. 1. Khai báo đối tượng
 2. 2. Cách truy xuất thành phần của lớp

III. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG THỨC

 1. 1. Khai báo phương thức
 2. 2. Phạm vi truy xuất thành phần của lớp
 3. 3. Phương thức Main()
 4. 4. Hàm khởi tạo
 5. 5. Hàm hủy
 6. 6. Từ khoá this
 7. 7. Nạp chồng hàm
 8. 8. Truyền tham đối

IV. LỚP KẾ THỪA

 1. 1. Khai báo kế thừa
 2. 2. Viết chồng hàm
 3. 3. Từ khoá super

V. LỚP VÀ PHƯƠNG THỨC TRỪU TƯỢNG
VI. LỚP HẰNG (KHÔNG KẾ THỪA) VÀ HÀM HẰNG (KHÔNG VIẾT CHỒNG)

 1. 1. Cấm sự viết chồng
 2. 2. Cấm sự kế thừa

VII. LỚP LỒNG NHAU
VIII. CHUYỂN ĐỔI KIỂU

 1. 1. Kiểu sơ cấp thành kiểu phức hợp
 2. 2. Giữa các kiểu phức hợp

IX. MẢNG

 1. 1. Tạo và sử dụng mảng
 2. 2. Mảng đa chiều
 3. 3. Sao chép mảng

Chương : GÓI VÀ GIAO DIỆN
I. GÓI

 1. 1. Định nghĩa gói
 2. 2. Điều khiển truy xuất
 3. 3. Sử dụng gói

II. GIAO DIỆN

 1. 1. Định nghĩa giao diện
 2. 2. Hiện thực giao diện
 3. 3. Truy xuất hiện thực thông qua tham chiếu giao diện
 4. 4. Biến trong giao diện
 5. 5. Kế thừa giao diện

Chương : LỚP STRING VÀ NUMBER
I. TỔNG QUÁT
II. LỚP STRING
III. LỚP NUMBER

Chúc các bạn thu được nhiều điều bổ ích với tài liệu nàyWink

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh