Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Một số background khá đẹp cho entry

-1- Mở entry mới
-2- Click vào View HTML bên góc phải trên ô soạn thảo
-3- Copy và paste code tương ứng với hình bên dưới vào entry
-4- Vỏ tick chọn ở ô View HTML.
-5- Soạn entry bình thường vào vùng có chữ "Nội dung đoạn blog"


-------♥♥♥------1
diepcothanh.blogspot.com

CODE:


<table style="background-repeat: repeat; color: rgb(0, 0, 0); background-position: center;" "background="http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/cyworld0062.gif" border="0"> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;" valign="middle">Nôi dung cho entry blog</td> </tr> </tbody> </table>

-------♥♥♥------2
diepcothanh.blogspot.com

CODE:

<table style="background-repeat: repeat; color: rgb(0, 0, 0); background-position: center;" "background="http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/33250e5gpewnjro.gif" border="0"> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;" valign="middle">N?i dung do?n blog</td> </tr> </tbody> </table>

-------♥♥♥------3
diepcothanh.blogspot.com

CODE:

<table style="background-repeat: repeat; color: rgb(0, 0, 0); background-position: center;" "background="http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/7365am4hc35a99.gif" border="0"> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;" valign="middle">N?i dung do?n blog</td> </tr> </tbody> </table>

-------♥♥♥------4
diepcothanh.blogspot.com

CODE:

<table style="background-repeat: repeat; color: rgb(0, 0, 0); background-position: center;" "background="http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/niver204.gif" border="0"> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;" valign="middle">N?i dung do?n blog</td> </tr> </tbody> </table>

-------♥♥♥------5
diepcothanh.blogspot.com

CODE:

<table style="background-repeat: repeat; color: rgb(0, 0, 0); background-position: center;" "background="http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/23954mwktorp4rx.gif" border="0"> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;" valign="middle">N?i dung do?n blog</td> </tr> </tbody> </table>

-------♥♥♥------6
diepcothanh.blogspot.com

CODE:

<table style="background-repeat: repeat; color: rgb(0, 0, 0); background-position: center;" "background="http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/hover.gif" border="0"> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;" valign="middle">N?i dung do?n blog</td> </tr> </tbody> </table>

-------♥♥♥------7
diepcothanh.blogspot.com

CODE:

<table style="background-repeat: repeat; color: rgb(0, 0, 0); background-position: center;" "background="http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/heart_11.gif" border="0"> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;" valign="middle">N?i dung do?n blog</td> </tr> </tbody> </table>

-------♥♥♥------8
diepcothanh.blogspot.com

CODE:

<table style="background-repeat: repeat; color: rgb(0, 0, 0); background-position: center;" "background="http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/45858itkef51mr1.gif" border="0"> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;" valign="middle">N?i dung do?n blog</td> </tr> </tbody> </table>

-------♥♥♥------9
diepcothanh.blogspot.com

CODE:

<table style="background-repeat: repeat; color: rgb(0, 0, 0); background-position: center;" "background="http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/niver201.gif" border="0"> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;" valign="middle">N?i dung do?n blog</td> </tr> </tbody> </table>

-------♥♥♥------10
diepcothanh.blogspot.com

CODE:

<table style="background-repeat: repeat; color: rgb(0, 0, 0); background-position: center;" "background="http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/xsgs60400lv.gif" border="0"> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;" valign="middle">N?i dung do?n blog</td> </tr> </tbody> </table>

-----♥♥♥--------

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh