Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Cấu trúc một chương trình Java

Có lẽ chúng ta hãy thử bàn tới về cấu trúc của một chương trình nói chung.

Ví dụ như một bài văn, ta sẽ có cấu trúc bao gồm:

* Mở bài
* Thân bài
* Kết luận

Các ngôn ngữ lập trình nói chung cũng sẽ có cấu trúc tương tự:

* Khai báo: chứa các khai báo về tài nguyên sẽ sử dụng
* Thân chương trình: là phần chính, bao gồm các hàm, các lệnh mô tả công việc sẽđược thực hiện.
* Giải phóng bộ nhớ

Đó là nói chung, tùy vào từng ngôn ngữ cụ thể sẽ có các cấu trúc khác nhau.

Đây là một ví dụ của chương trình C++

int main () {


cout << " Hello World ";

return 0;

}


Còn đây là chương trình tương tự viết bằng Java

public class HelloWorld {


public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World");
}


}


Phần xanh có thể coi là phần khai báo, phần đỏ có thể coi như là phần thân chương trình.

Tạm thời chưa bàn tới việc giải phóng bộ nhớ.

Nói chung, một chương trình Java được chia thành các lớp (class) riêng biệt.

Thật ra ở đây luôn có sự lẫn lộn và mơ hồ cho các bạn mới làm quen với Java.

Nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc với hệ thống Thư mục và Tập tin của Windows.

Một chương trình Java có thể chỉ gồm có một File cũng có thể gồm nhiều File khác nhau.

Các file này có thể nằm cùng Folder, cũng có thể nằm trong các Folder khác nhau.

Class như một chương trong File truyện của bạn.

Bạn có thể viết nhiều truyện và lưu trong vài Folder khác nhau.

Mỗi Folder như vậy gọi là một gói hay Package.

Tóm lại:

-Một chương trình Java có thể bao gồm một hay nhiều Package.

-Mỗi package sẽ có một hay nhiều File.

-Trong mỗi File sẽ có một hay nhiều Class.

Nếu muốn sử dụng "bất cứ cái gì" ở Package khác, chúng ta phải dùng phát biểu "import"

Dạng cơ bản của một lớp được xác định như sau :

class classname{
. . .
memberVariableDeclarations
. . .
methodDeclarations
. . .
}Ví dụ:


Class classname{


int num1,num2; // Khai báo biến với các dấu phảy giữa các biến

Show() { // Method trong Classstatement (s); // Kết thúc bởi dấu chấm phảy}}

Lớp (Class) trong Java:

Trong Java, một lớp (class) là một tập hợp các attribute và các phương thức (method-còn gọi là các hàm thành viên). Lớp là cơ sở để tạo để tạo ra các đối tượng (Object). Ví dụ về cái xe chẳng hạn: Lớp (class) xe sẽ có những attribute như số chỗ ngồi, màu sắc...và các method như chạy, phanh, dừng...

Hay như trong dạng cơ bản phía trên num1, num2 là attributes còn Show() là một Method.

Chúng ta tạm dừng ở đây. Chúng tôi muốn bạn có một cái nhìn khái quát nên tạm thời chúng ta không bàn tới chi tiết. Phần sau chúng ta sẽ quay lại với cấu trúc chi tiết của một chương trình Java.

Chúc bạn một ngày vui vẻ.