Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Đặt code trong khung trên bài viết của Blogger

đặt chúng đoạn code sau:


pre, code{
color: $textcolor;
background: $bgcolor;
border: 2px solid $bordercolor;
overflow: auto;
font: $headerfont;
padding: 10px;
}

vào CSS của template (đặt vào bất kỳ vị trí nào giữa hai thẻ <b:skin><![CDATA[/* và ]]></b:skin> )

Cách sử dung trong Post có 2 cách
<pre>
... code ...
</pre>

hoặc

<code>
... code ...
</code>

Với cách này người ta có thể dùng hình ảnh đánh số thứ tự làm nền để đoạn code hiển thị trông đẹp hơn. Bạn có thể chép đoạn code sau mà tôi đang dùng cho template của mình.

pre, code {
display:block;
font: 1em 'Courier New', Fixed, monospace;
font-size : 100%;
color: #666666;
background : #fff url(http://img178.imageshack.us/img178/1307/prepb3.jpg) no-repeat left top;
overflow : auto;
text-align:left;
border : 1px solid #99cc66;
padding : 0px 20px 0 30px;
margin:1em 0 1em 0;
line-height:17px;
}

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh