Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Đoạn mã chèn form tìm kiếm google vào Website<form method="get" action="http://www.google.com/custom" target="google_window">
<table bgcolor="#ffffff">
<tr><td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">
<a href="http://www.google.com/">
<img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="middle"></img></a>
<label for="sbi" style="display: none">Enter your search terms>/label>
<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="" id="sbi"></input>
<label for="sbb" style="display: none">Submit search form</label>
<input type="submit" name="sa" value="Search" id="sbb"></input>
<input type="hidden" name="client" value="pub-1185634157404086"></input>
<input type="hidden" name="forid" value="1"></input>
<input type="hidden" name="channel" value="5984665699"></input>
<input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1"></input>
<input type="hidden" name="oe" value="ISO-8859-1"></input>
<input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:FFFFFF;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;LH:32;LW:75;L:http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif;S:http://www.google.com;FORID:1"></input>
<input type="hidden" name="hl" value="en"></input>
</td></tr></table>
</form>


Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh